Inloggen

Werking

De Centra voor Leerlingenbegeleiding ondersteunen leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties bij het verhogen van het welbevinden van de leerling doorheen de volledige schoolloopbaan.

Het CLB werkt samen met de leerling, ouders, leerkrachten en schooldirecties op volgende domeinen:

 • het leren en studeren: leerproblemen
 • de onderwijsloopbaan: keuzebegeleiding /onderwijskiezer
 • de sociaal emotionele ontwikkeling: welbevinden van de leerling
 • de preventieve gezondheidszorg: bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling / gezondheidsbeleid / vaccinaties/ profylaxe

In de CLB-spin worden de 4 domeinen visueel voorgesteld.

 

CLB-spin

 

Kenmerken van de CLB-begeleiding:

 • de leerling staat centraal
 • het CLB werkt met multidisciplinaire teams
 • de CLB-medewerker is gebonden aan beroepsgeheim
 • het CLB werkt vraaggestuurd
 • het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en leefsituatie
 • er gaat bijzondere aandacht naar leerlingen buitengewoon onderwijs, kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van het lager onderwijs, de leerlingen TSO, BSO, KSO en DBSO, de leerlingen uit erkende vormingen, 1B en 2BVL
 • de dienstverlening is gratis

De CLB-begeleiding kan niet geweigerd worden bij:

 • spijbelgedrag
 • alle medische onderzoeken
 • het nemen van beschermingsmaatregelen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen in het schoolmilieu

De beleidsverklaring van de CLB’s van het GO!: gedeelde zorg voor elke leerling.

Het CLB-team registreert de tussenkomsten voor een leerling in een multidisciplinair leerlingendossier.

Het Mission Statement van de Centra voor leerlingenbegeleiding vertaalt de waarden en principes die elk personeelslid van het CLB moet hanteren.

De deontologische code vormt de leidraad bij de uitvoering van de CLB-opdrachten.

Het CLB functioneert als draaischijf tussen onderwijs en de gezondheids- en welzijnsdiensten.

De concrete samenwerking tussen een school en een CLB-team worden jaarlijks vastgelegd in de afsprakennota van het beleidsplan of beleidscontract tussen school en CLB.